De onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk wordt bewaakt en geborgd door het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen. De belangrijkste taak van het College is dan ook het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen. Zij stelt zelf voorstellen tot aanpassing van de eisen op, bijvoorbeeld omdat eisen niet meer actueel of onduidelijk zijn. Daarnaast beoordeelt het College suggesties van derden en stelt deze zo nodig vast. Tevens bepaalt het College met welke regelmaat controles worden uitgevoerd en waar controleurs aan moeten voldoen.

Beslisboom als werkwijze College van Deskundigen  

De ALV is 26 november 2020 akkoord gegaan met onderstaande beslisboom als werkwijze van het College van Deskundigen. De beslisboom bestaat uit overwegingen op basis waarvan het College een besluit kan nemen om een toetsingscriterium uit het ZKN-keurmerk:

  • te wijzigen;
  • te laten vervallen;
  • op te nemen. 

Voorwaarde is dat de overwegingen helder geformuleerd zijn en in de praktijk toepasbaar, zodat iedereen op grond van deze overwegingen tot hetzelfde wijzigingsbesluit komt. De overwegingen dienen voor iedereen transparant te zijn.

De beslisboom bestaat uit de volgende overwegingen: 

1)      Is het onderdeel van geldende wet- en regelgeving?
2)      Is het een ZKN speerpunt?
3)      Is het toetsbaar waardoor het toegevoegde waarde heeft?
4)      Is het onderdeel van de door het College van Deskundigen opgestelde basislijst toetsingscriteria die
         deel moeten blijven uitmaken van het ZKN-keurmerk?
5)      Is het resultaat inmiddels door alle ZKN-klinieken behaald?
6)      Betreft het een belangrijk risico uit veiligheidsoverwegingen?
7)      Is het onderdeel van de uitvraag door een andere instantie (bijvoorbeeld IGJ)?
8)      Is de onderliggende afspraak gewijzigd (bijv. NTA, ISO) gewijzigd?  

Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante partijen uit de sector. Dit zijn wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, Kiwa, Lloyd’s Register Nederland, verzekeraars en ZKN. Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.

Alle taken, verantwoordelijkheden en werking van het College zijn beschreven in het Reglement van het College van Deskundigen.


Samenstelling College van Deskundigen


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel: 070-3177980
info@zkn.nl