De VIPP regeling bestaat uit 2 onderdelen: inzicht van de patiënt in zijn/haar medische gegevens ("Patiënt en informatie"), en uitwisseling van medicatie informatie met patiënten en andere instellingen ("Patiënt en medicatie"). In totaal zijn er vijf doelen:


Patiënt & informatie

  1. U kunt op 1 oktober 2018 de patiënt minimaal een download van zijn/haar medische gegevens bieden (A1). Het in ieder geval om de (medische) informatie over de patiënt, specialistenbrieven, ontslagbrieven, en indien van toepassing lab uitslagen, radiologieverslagen en implantaatinformatie.
  2. U heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin u gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt beschikbaar stelt (A2). Het gaat om de gegevens uit A1, maar dan volgens standaarden vastgelegd en beschikbaar gesteld. Tenminste 10% van al uw patiënten logt daadwerkelijk in het patiëntenportaal of via de link naar een PGO* in.
  3. U zet extra extra stappen bovenop bovenstaande doelen, uiterlijk 31 december 2019 (A3). Deze extra stappen zijn verderop nader omschreven.

Patiënt & medicatie

  1. U heeft van uw patiënten per 1 januari 2019 intern een digitaal actueel overzicht van medicatie. Uw zorgverleners raadplegen bij minimaal 25% van de poliklinische en 70% van de klinische patiënten deze informatie. Hiervoor is in ieder geval een aansluiting op het LSP* nodig (B1).
  2. U kunt uiterlijk 31 december 2019 medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept, zodat ook de openbare apotheek hier over kan beschikken. Uitgangspunt blijft dat uw patiënt de regie houdt over zijn medische gegevens. Het medicatiebericht voldoet aan de standaard medicatieproces v6.12.x of nieuwer voor het versturen van een vooraankondiging en/of recept. De medicatie informatie is geïmplementeerd in het EPD* en minimaal 30% van de recepten wordt elektronisch verstuurd. Daarnaast kunt u uiterlijk 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan uw klinische patiënten verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn (B2).

Voor welke doelen kunt u subsidie aanvragen?
U kiest zelf welke doelen u wilt behalen, binnen de mogelijkheden. U kunt maximaal voor 2 modules van patiënt en informatie subsidie aanvragen. VWS beoordeelt of u aanspraak kunt maken op A1. Indien u al ver bent, komt u hier niet voor in aanmerking, maar kunt u subsidie aanvragen voor A2 en A3. Indien u minder dan 20 miljoen omzet heeft komt u niet in aanmerking voor module B2. Module A3 bestaat uit extra subdoelen, welke alleen aangevraagd kunnen worden door instellingen die de doelstelling van A1 al hebben bereikt. Module A3 bestaat uit de volgende subdoelen:


Extra stappen, doelstelling A3
U zet extra stappen bovenop bovenstaande doelen, uiterlijk 31 december 2019 (A3). Hiertoe zijn vijf mogelijke subdoelen beschreven, waar er minimaal drie van moeten worden gehaald. Het gaat om:

  • Uw patiëntenportaal beschikt over een functionaliteit om output van medische e-health interventies toe te voegen. Minimaal één medische interventie is daadwerkelijk toegevoegd en wordt bij tenminste 5% van de doelgroep gebruikt.
  • Tenminste 25% van uw patiënten gebruikt het patiëntenportaal of de link naar een PGO*. Dit wordt gemeten over een periode van 30 dagen voorafgaand aan het aanvragen van de toetsing.
  • U heeft de Medmij standaard op een zodanige wijze geïmplementeerd dat het voor uw patiënten mogelijk is om hun medische gegevens volgens de standaard over te zetten naar hun eigen PGO. 
  • Het patiëntenportaal of de link naar een PGO bevat een overzicht van de zorgprofessionals die in de afgelopen 180 dagen het EPD* van de patiënt hebben geraadpleegd.
  • Het patiëntenportaal of de link naar een PGO bevat een overzicht van de bij de overige instelling voor medische specialistische zorg bekende medicatie van de patiënt en de patiënt kan via het portaal of het PGO een verzoek tot aanpassing of aanvulling daarvan doen.

Subsidiebedragen
Per subsidiedoel zijn bedragen vastgesteld, waar u aanspraak op kunt maken. De bedragen zijn afhankelijk van uw DBC omzet 2016, conform uw model jaarrekening die is goedgekeurd door de accountant. Onderstaand zijn de bedragen weergegeven voor zbc's:

 

A1

A2

A3

B1

B2

Omzet tussen 0,5 en 20 miljoen

 

40.000,-

60.000,-

40.000,-

24.000,-

nvt

Omzet tussen 20 en 70 miljoen

124.800,-

165.000,-

124.800,-

50.400,-

117.600,-

Voor klinische revalidatie instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra, centra voor radiotherapie en zbc's met meer dan 70 miljoen omzet, gelden andere bedragen. Deze vindt u in de subsidieregeling.  

Leest u ook het ZKN advies voordat u uw subsidie aanvraag indient.

voetnoten*
PGO: Persoonlijke Gezondheidsomgeving
LSP: Landelijk Schakel Punt. Het biedt de mogelijkheid om via een beveiligd netwerk medische gegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners
EPD: Elektronisch Patiënten Dossier

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl