Het overleg over de derde cao ZKN is gestart. De huidige cao loopt af op 31 december aanstaande. Aan de besprekingen met Alternatief Voor Vakbond (AVV) is aan de zijde van ZKN een intensief voorbereidingstraject vooraf gegaan.

De besprekingen over de nieuwe cao staan in de context van het fors veranderende Nederlandse zorglandschap. Zoals bekend wordt sinds jaar en dag door het kabinet gestuurd op het beheersen van zorgkosten. ZKN-lidorganisaties dragen daar met hun efficiënte, effectieve en doelmatige aanpak rond het verlenen van medisch specialistische zorg naar vermogen aan bij en vervullen daarbij een voorbeeldfunctie. Een gemaximaliseerd zorgbudget is niet zonder gevolgen. Druk op de prijzen en de budgetplafonds door zorgverzekeraars enerzijds en de intrinsieke drijfveer van ZKN-leden om de patiëntenzorg continue te verbeteren anderzijds, vraagt om flexibiliteit en slagkracht van de leden. Het verhogen van de productiviteit is daarom een belangrijk issue.

Klinieken aangesloten bij ZKN zijn innovatief en verbeteren continue. Ze gaan voor het beste voor de patiënt, kliniek, medewerkers en maatschappij. Om dat waar te kunnen blijven maken is het essentieel dat Zelfstandige Klinieken snel kunnen inspelen op veranderingen, bedreigingen adequaat het hoofd kunnen bieden en kansen kunnen benutten. Qua efficiency en effectiviteit is al heel veel gedaan. Om de continuïteit van de kliniek en het werk van de medewerkers te waarborgen is het beheersen van de kosten noodzakelijk.

ZKN realiseert zich dat enthousiaste, gemotiveerde, slagvaardige en goed opgeleide medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn. Een eigentijdse set arbeidsvoorwaarden die bevorderend werkt voor zowel de continuïteit van de Zelfstandige Kliniek als de tevredenheid van de medewerker is van groot belang. ZKN wil in de komende besprekingen daarom graag afspraken maken over een cao die de Zelfstandige Klinieken én haar medewerkers faciliteert in het bereiken van hoge efficiency in de zorgverleningsprocessen, hoge kwaliteit van behandelingen en het optimaliseren van medewerker tevredenheid. 

Voor leden: de inzetbrief van ZKN betreffende de besprekingen over de nieuwe cao kunt u terugvinden in de Ledenportal.

Ontwikkelingen in het verloop van de besprekingen publiceren wij op de website.