Vrijdag 30 oktober is door de FMS het “Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk” gepubliceerd. In dit document wordt onder andere verwezen naar zelfstandige behandelcentra als mogelijkheid voor doorverwijzing.

Het raamwerk is tot stand gekomen op verzoek van de minister en dient als basis voor herverdeling van urgente en minder urgente zorg daar waar dit nodig is, zie de kamerbrief en ons bericht op de ZKN website. Maatwerk en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor dit raamwerk geweest. De verantwoordelijkheid voor besluiten om al dan niet klinische zorg uit te stellen wordt bij de instellingen zelf gelegd. Professionele overwegingen en lokale en eventueel regionale afwegingen, waarbij recht wordt gedaan aan de context van de individuele patiënt, zijn cruciaal in deze besluiten. 

Het raamwerk bevat per urgentieklasse van zorg en per crisisfase aanbevelingen voor afwegingen die in het ziekenhuis gemaakt kunnen worden bij gesprekken tussen medisch specialisten en raden van bestuur over afschaling van klinische non-COVID zorg.

In het document is het schema urgentieklasse van pagina 9-11 opgenomen ‘Overweeg haalbaarheid van het verplaatsen/doorverwijzen van deze zorg naar minder COVID-19 belaste zorgaanbieders (*) in de regio (1b)’. bij het * wordt verwezen naar onder andere zelfstandige behandelcentra als mogelijkheid voor doorverwijzing.